Ockerränta

Ocker är ett mycket gammalt ord som avser en situation då någon utnyttjar en persons svagare position/situation för att låna ut pengar till oskäligt höga kostnader (till ockerränta). Ocker har funnits ända sedan människor började handla med varandra och samhället har alltid sett till att försöka stävja situationer då ocker kan förekomma.

Idag används ocker ofta i en ganska vid mening för lån som löper med en förhållandevis hög ränta. Många anser till exempel att kostnaderna för snabblån, som om man ser till den effektiva räntan är mycket höga i relation till lånebeloppets storlek, är att betrakta som ocker. I lagens mening krävs dock mer än en hög ränta för att ocker ska anses förekomma.

Ocker som brott
Ocker är ett så kallat förmögenhetsbrott. Om ocker och ockerränta finns att läsa i Brottsbalkens kapitel 9, paragraf 5. Här står att den som genom avtal utnyttjar någons ”trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning” får en fördel som står i uppenbart missförhållande till motprestationen döms för ocker.

Straffskalan
Straffskalan för ocker är böter eller fängelse i högst två år (upp till fyra år vid grovt brott). Denna skrivning tar framför allt sikte på rättshandlingar, till exempel lån, mellan privatpersoner. I paragrafens andra stycke har lagstiftaren preciserat vad som gäller för ocker för banker och andra kreditgivare.

Om någon – en privatperson eller en bank/kreditgivare – tillskansar sig fördelar (till exempel en oskäligt hög ränta) genom att utnyttja någon annans svagare position i ett avtal kan alltså ocker förekomma. Viktigt här är att den starkare parten helt enkelt ska ha uppsåt, det vill säga vilja, att utnyttja den svagare parten ekonomiskt. Lika viktigt är att paragrafen inte tar upp ”okunnighet”.

Vad är ockerränta?
Varje långivare, privatperson som bank, har rätt att sätta vilken ränta som helst för sina låneerbjudanden. Lånemarknaden är nämligen fri på samma sätt som exempelvis livsmedelsmarknaden. Långivare som erbjuder relativt sett låga räntor kommer att få många kunder medan motsatsen gäller för långivare som håller höga räntenivåer.

Idag är det mycket svårt att tala om ockerränta i lagens mening. Detta gäller även för snabblån, särskilt efter det att Konsumentverket de senaste åren har fått utökade mandat att utöva tillsyn över långivare inom snabblån.

Sammanfattning

  • Ockerränta är en oskäligt hög ränta
  • Ocker kan bara förekomma i specifikt utpekade fall i Brottsbalken 9 kap. 5§
  • I regel kan ockerränta aldrig förekomma för snabblån