Vad ingår i avtal för lån?

Det finns inga formkrav för hur ett avtal för lån ska ställas upp. Avtalet behöver heller inte registreras på något sätt. Egentligen är det faktiskt så att ett muntligt avtal är lika giltigt som ett som är nedpräntat på papper. Det är dock en klar fördel, inte minst i bevishänseende, om avtalet är skriftligt. Ett skriftligt låneavtal kan dessutom fungera som ett löpande skuldebrev som bland annat kan överlåtas till annan part.

Just nämnda gäller för alla avtal som sluts mellan företag och företag samt mellan privatpersoner och privatpersoner. För låneavtal mellan privatpersoner och näringsidkare gäller nedan.

När du tecknar
När man tecknar ett privatlån eller ett snabblån upprättas alltid ett skriftligt låneavtal och den del som låntagaren skriver under fungerar som ett skuldebrev som är både ett kvitto för långivarens prestation (utlåningen) och ett bevis för att lånet faktiskt existerar. Det är skuldebrevet som ger långivaren rätt att kräva betalning.

Ett skriftligt låneavtal/skuldebrev ska innehålla skrivningar om följande:

  • Långivare och låntagare
  • Betalningsåtagande
  • Uppgifter om räntor och amorteringar med villkor
  • Dröjsmål
  • Förtida inlösen

Var och en av punkterna kan preciseras i minsta detalj. Normalt görs dock de flesta preciseringar i ett separat dokument där alla avtalsvillkor samlas. Samtidigt ska låneavtalets/skuldebrevets huvuddel fungera som tillräckligt bevis för betalningsåtagandet.

Långivare och låntagare
Denna punkt medför sällan några svårigheter. Långivaren och låntagaren ska identifieras i enlighet med standard med namn, personnummer och adress samt eventuellt telefonnummer, e-post och liknande.

Betalningsåtagande
Avtal för lån måste inkludera ett åtagande från låntagaren att betala tillbaka lånet. I detta sammanhang ska lånesumman specificeras. Skrivningen om betalningsåtagandet behöver inte vara mer omfattande än en mening. Det är dock ytterst viktigt att lydelsen verkligen anger att det finns ett betalningsåtagande.

Ränte- och amorteringsvillkor
Under denna punkt ska lånets löptid redovisas med uppgifter om när och hur amortering och räntor ska betalas. Räntesatsen kan vara fast eller rörlig.

Dröjsmål
Låneavtalet måste specificera vad som händer om låntagaren är sen med betalning. Här fyller man i uppgifter om dröjsmålsränta, när lånet kan sägas upp till omedelbar betalning, med mera.

Förtida inlösen
Om låntagaren ska ha rätt att återbetala hela eller delar av lånet i förtid (vilket i praktiken alltid ska vara fallet) ska uppgifter om detta anges.